Кафедра «Інформаційних технологій проектування» створена 1 червня 2007 в результаті реорганізації факультету інформаційних технологій і систем.

Завідувач кафедри інформаційних технологій проектування – Прокопенко Тетяна Олександрівна, доктор технічних наук, професор.

За роки існування кафедри оновлено парк комп’ютерної техніки, встановлено сучасне ліцензійне програмне забезпечення, відбулась переорієнтація навчальних дисциплін у напрямку сучасних інформаційних технологій, зокрема Web технологій,  Web дизайну, управління ІТ проектами.

На кафедрі навчаються студенти стаціонарної та заочної форми навчання всіх рівнів вищої освіти за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки та 126 – Інформаційні системи та технології, включаючи рівень вищої освіти ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології. Крім того, кафедра надає допомогу у підготовці фахівців заіншимиспеціальностях факультету.

Викладачі кафедри беруть участь в науково-дослідній роботі в галузі інформаційних технологій, проводять дослідження за напрямками, що відповідають спеціальності, видають монографії, посібники, методичні розробки, наукові статті.

За період  з 2016 по 2019 роки викладачами кафедри захищено 1 докторська та 4 кандидатських дисертацій в галузі інформаційних технологій, зокрема

Прокопенко Т.О. дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 05.13.06. за темою «Інформаційні технології управління організаційно-технологічними об’єктами в умовах невизначеності та ризиків».

Єгорова О. В. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи за темою «Моделі, методи та засоби математичного моделювання нормування запасів з урахуванням товарних втрат».

Сіпко О.М. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата  наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології  за темою «Моделі та еволюційний метод формування розкладу занять у вищому навчальному закладі».

Карапетян А. Р. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за  спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, науковий керівник за темою «Моделі та методи адаптивної маршрутизації пакетів даних у комп’ютерних мережах».

Тарасенко Я.В. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти на тему «Метод семантичного стиснення текстової інформації для протидії комп’ютерній лінгвістичній стеганографії»

Кафедрою інформаційних технологій проектування запроваджено системний підхід до підготовки фахівців в галузі інформаційних технологій через комплексне вивчення профілюючих дисциплін, а також проектного підходу в практичній підготовці. Фахівці спеціальностей, що готуються на кафедрі, отримують можливості  формування та розвитку загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що передбачає оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері інформаційних технологій, здатних конкурувати на вітчизняному та закордонному ринках праці.